* બાળકો માટે લાવેલી ચીજો મહેમાનોને પહોંચે છે તેમ જનસેવા પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે. - શ્રી બ્રહ્મ ચૈતન્ય

* बच्चों की भलाई में ही सारी मानवता की भलाई है ! - जेंस

* Bravery is displayed through actions not words. - Iranian Proverb

(बहादुरी कार्य से होती है शब्दों से नहीं| )

* अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम | - मनुस्मृति

(आसानी से होने वाला कार्य भी एक व्यक्ति से होना मुश्किल | )